Policy för hantering av våra kunders personuppgifter

Allmänt

Uppsala Taxi 100 000 AB, 556291-6345 är personuppgiftsansvarig och respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Vi är öppna med vilka personuppgifter vi samlar in och varför. Vi har register över vilka datasystem där personuppgifter förekommer och kan motivera varför dessa behövs och på vilken laglig grund vi samlar uppgifterna. Våra förare har undertecknat tystnadspliktsförbindelse om att inte föra information vidare som de tagit del av.

Dessa personuppgifter samlar vi in

Vi samlar in de uppgifter vi behöver för att kunna utföra taxitransporten som du beställt. Det är t.ex. ditt namn, adress och telefonnummer och e-postadress. Om du har faktureringskonto sparar vi också de uppgifter som behövs för att kunna skicka faktura och hantera betalningar.

Laglig grund

I och med att du kontaktar oss för att göra din taxibeställning anser vi att vi ingått ett avtal och att du gett oss ditt samtycke att spara den information som behövs för att genomföra transportuppdraget.

Hur använder vi informationen

Dina personuppgifter använd endast för att kunna utföra transportuppdraget du beställt samt för att kunna sköta fakturering till kontokunder. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då det särskilt överenskommits mellan oss och dig, eller då det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning, eller om vi behöver anlita inkassoföretag och/eller vända oss till Kronofogdemyndigheten/domstol för att tillförsäkra oss betalning av fakturerat arvode för nedlagt arbete eller på annat sätt tillvarata vårt intresse i förhållande till krav i förhållandet mellan Dig/Er och oss.

Så länge sparar vi informationen

Personuppgifter som förekommer i bokningsinformationen raderas automatisk från våra system efter 6 månader. Vi behöver spara informationen så länge bland annat för att kunna hantera reklamationer och liknande. Fakturainformation sparas i enlighet med bokföringslagen dvs 7 år.

Dina rättigheter

Som kund hos Uppsala Taxi 100 000 AB har du rätt att få ta del av den information vi lagrar. Du kan även kräva att eventuell felaktig information korrigeras. Vi kommer att säkerställa att det är rätt person som begär ut informationen innan vi delger den. Kontakta oss via e-post 100000@uppsalataxi.se eller på telefon 018-4808200 om du har frågor angående detta. Om du är missnöjd med vår hantering av dina personuppgifter kan du också lämna klagomål till datainspektionen (www.datainspektionen.se).

Uppsala 2018-05-07

Håkan Eriksson, VD

Uppsala Taxi 100 000 AB

Boka din resa direkt genom att ringa 018 - 100 000